INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování osobních údajů klientů hotelu The Fitzgerald vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně osobních údajů.


Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů klientů hotelu The Fitzgerald, na adrese Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 (dále jen Hotel) je společnost Mankato Prague Operations, s.r.o., IČ: 09743316, se sídlem Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 341593 (dále jen Správce), která je provozovatelem Hotelu.


Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o klientech Hotelu zpracováváme a jejichž rozsah se liší podle typu a rozsahu poskytovaných služeb, zahrnují:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • státní občanství
 • adresa bydliště
 • číslo cestovního dokladu
 • číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno
 • doba pobytu
 • účel pobytu na území ČR
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • druh, číslo a datum expirace platební karty
 • registrační značka motorového vozidla
 • záznam z kamerového systému
 • jiné údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany Správce.

Osobní údaje získáváme přímo od klientů nebo od zprostředkovatelů ubytování při uzavírání smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování a dále v průběhu smluvního vztahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud se klient rozhodne nám osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o rezervaci ubytování, resp. smlouvu o ubytování.

Při zpracování osobních údajů klientů Hotelu nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění dostatečné bezpečnosti  IT systémů. Všechna opatření jsou pravidelně vyhodnocována a aktualizována.

 


Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje klientů Hotelu zpracováváme pro účely:

 • poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o rezervaci ubytování, resp. smlouvy o ubytování v Hotelu, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování smluvního vztahu a komunikaci s klientem. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje klientů, je v tomto případě dán tím, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s klienty.
 • plnění zákonných povinností, tj. zejména pro účely vedení domovní knihy a oznamování ubytování cizince ve smyslu právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování osobních údajů klientů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce osobních údajů vztahuje.
 • ochrany oprávněných zájmů Správce a Hotelu, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti Správce, Hotelu, jejich dalších klientů nebo jiných osob. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce jako správce osobních údajů.
 • marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek, případně dotazníků ke zlepšování služeb – pokud klient poskytl svůj souhlas s přímým marketingem. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že nám klient pro tento účel udělil kdykoli odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů.


Příjemci, jimž můžeme poskytnout osobní údaje klientů

K zajištění řádného chodu Hotelu, při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. poskytovatelů gastronomických služeb, IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, které poskytují své služby k zajištění provozu Hotelu. Pokud tyto subjekty zpracovávají osobní údaje klientů Hotelu poskytnuté jim Správcem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci pokynů Správce a nemohou je využít jinak. Každý takový subjekt má stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.


Doba, po kterou budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje klientů uchováváme jen po tu dobu, po kterou trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy a po dobu existence souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů. Po ukončení smlouvy nebo po odvolání souhlasu klienta uchováváme osobní údaje jen po dobu a za podmínek vyžadovaných právními předpisy v souladu s obecnými promlčecími, archivačními a skartačními lhůtami.


Práva klientů související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má klient:

 • právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem je s jeho osobními údaji nakládáno a jaká jsou jeho práva související se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány či nikoli a právo žádat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány;
 • právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů
 • právo na vymazání osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“), pokud:

– již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
– klient odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
– klient vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a oprávněný zájem Správce na dalším zpracování jeho osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;
– byly osobní údaje zpracovány protiprávně nebo pokud osobní údaje musí být vymazány na základě platných právních předpisů;

 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:

– popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu dokud není jejich přesnost ověřena;
– je zpracování osobních údajů protiprávní a klient namísto vymazání osobních údajů žádá jen omezení jejich použití;

– Správce již osobní údaje klienta nepotřebuje, ale ten je požaduje pro uplatnění svých právních nároků;

– klient vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to na dobu dokud není ověřeno, zda oprávněné zájmy Správce převažují nad zájmy klienta.

 • právo na přenositelnost údajů zahrnující právo klienta získat své osobní údaje a právo klienta rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb
  (k jinému správci osobních údajů)
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce nebo pro účely přímého marketingu
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

V případě dotazů či připomínek ke zpracování osobních údajů nebo pokud si klient přeje uplatnit svá práva uvedená v bodě VI., může tak učinit písemně na adrese Správce, tj. Mankato Prague Operations, s.r.o., IČ: 09743316, se sídlem Vítkova 151/26, 186 00 Praha 8 – Karlín, nebo elektronicky na e-mailové adrese: reception@hotelfitzgerald.com.